Ansigtsløftning af vores hjemmeside

Der har været et ønske om at vores hjemmeside skulle være nemmere at navigere rundt på og ligeså være mere brugervenlig på smartphones og tablets. Det arbejde er nu gået i gang, vi er forhåbentlig snart klar til at gå i luften med nyt udseende. Der bliver af samme grund derfor ikke opdateret mere her på siden, medmindre der selvfølgelig kommer noget vigtigt, indtil da opdaterer vi på facebook/sydvestjydsk sportsfiskerforening Med venlig hilsen Webmaster

Uddrag af

Bekendtgørelse om fiskeri i Vadehavet og vandløbene/Vadehavsbekendtgørelsen

 

Fredning af laks og ørred

 

§ 4. I vandsystemerne Varde Å, Sneum Å, Konge Å, Ribe Å, Brede Å og Vidå er laks fredet hele året.

 

Stk. 2. Fangede laks skal straks genudsættes i frit vand, så vidt muligt i levende tilstand.

 

§ 5. Uanset § 4 kan NaturErhvervstyrelsen efter ansøgning og efter rådgivning fra Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer, meddele tilladelse til et begrænset fiskeri og landing (hjemtagning) af laks i overensstemmelse med lovens § 30, stk. 2, 2. pkt. En tilladelse kan meddeles til fiskeri og landing af et bestemt antal laks (laksekvote) i de i § 1, stk. 1, nr. 1-7, litra a, nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober.

 

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen fastsætter laksekvoten, jf. stk. 1, og særlige vilkår for en tilladelse efter stk. 1 på baggrund af rådgivning fra Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer, samt under hensyn til forvaltning af målsætningerne for de internationale naturbeskyttelsesområder, jf. lovens § 10 d.

 

Stk. 3. Ansøgning om tilladelse efter stk. 1 skal hvert år indsendes til NaturErhvervstyrelsen senest den 15. januar.

 

Hele bekendtgørelsen kan finder her:

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160645