Ansigtsløftning af vores hjemmeside

Der har været et ønske om at vores hjemmeside skulle være nemmere at navigere rundt på og ligeså være mere brugervenlig på smartphones og tablets. Det arbejde er nu gået i gang, vi er forhåbentlig snart klar til at gå i luften med nyt udseende. Der bliver af samme grund derfor ikke opdateret mere her på siden, medmindre der selvfølgelig kommer noget vigtigt, indtil da opdaterer vi på facebook/sydvestjydsk sportsfiskerforening Med venlig hilsen Webmaster

Sydvestjydsk Sportsfiskerforening (SSF): www.sydvestjydsk.dk

Fælles regler for laksefiskeri i Jyske Vadehavsåer:

 

Fiskerregler (skal overholdes):
1. Fiskesæsonen er fra 16. april til 31. oktober.
2. Laksefiskeriet er styret af en kvote som fastsættes af Naturerhvervsstyrelsen.                                            

3. Når kvoten er opbrugt, må der kun praktiseres ”catch and release” fiskeri.
4. Der må hjemtages / aflives 1 laks pr. person pr. år pr. vandløb, men kun så længe kvoten er åben.
5. Fiskeri kun med 1 krog på linen og kun modhageløse kroge er tilladt. Både enkelt, dobbelt og 
    trekroge er tilladt.
6. Fiskeri med orm eller agn med duftstoffer er tilladt, men kun med kroge uden modhager. 
    Rogn og rejer må ikke anvendes som agn.

Anbefalinger fra DTU:
1. Klip linen tæt ved krogen, hvis skånsom afkrogning ikke er mulig.
2. Medbring krogløsertang, krogfjerner, og saks.
3. Løft på intet tidspunkt fisk som skal genudsættes ud af vandet.
4. Anvend tilstrækkeligt kraftigt grej til at håndtere store fisk, og undgå lang fight-tid.
5. Brug ikke gaf ved landing af fisk som skal genudsættes.

Anbefalinger:
1. Håndter fisk som skal genudsættes hurtigt og hensynsfuldt.
2. Anbring målemærker på din fiskestang, så du nemt og hurtigt kan måle fiskens længde i vandet.
3. Lad tvivlen komme fisken til gode, hvis du er usikker på fiskens længde.
4. Brug kun fangstnet med finmasket knudefri netpose, gerne 10 mm., eller finere.

 

Mindstemål:

 

  • Havørred: 40 cm.
  • Laks: 40 cm. (se også under reglement for laksefiskeri).
  • Gedde: 60 cm.
  • Bækørred og stallinger er totalfredet i SSF´s vande.

 

 

Lakseregler for Sydvestjydsk Sportsfiskerforening.

1.

I perioden fra den 16. april til den 31. oktober, må der hjemtages laks – forudsat, at der ikke er meldt stop for laksefiskeriet.

 

   

2. 

Der meldes stop til medlemmerne via hjemmesiden når kvoten er opfisket.(se punktet kvote)

   

3a.

 

 

 

 

3b.

Hvem har tilladelse til hjemtagelse af laks i Kongeåen ?                                                                                      

Kun lystfiskere som er medlem eller har købt dag/døgnkort i en forening under Kongeåens Sammenslutning, eller lodsejere der er medlem af Kongeåens Sammenslutning. Lodsejere som har lejet fiskeretten ud til en forening i Kongeåens Sammenslutning, er automatisk en del af sammenslutningen.


Hvem har tilladelse til hjemtagelse af laks i Sneum Å ?                                                                          

Kun lystfiskere som er medlem eller har købt dag/døgnkort i en forening under Sneum Å Sammenslutningen, eller lodsejere der er medlem af Sneum Å Sammenslutningen. Lodsejere som har lejet fiskeretten ud til en forening i Sneum Å Sammenslutningen, er automatisk en del af sammenslutningen.                               

   

4.

Hvert gyldigt medlem, lodsejer, dag/døgn- eller ugekortkøber må max. hjemtage i alt 2 laks, en fra Sneum Å vandsystem og en fra Kongeåens vandsystem i ovennævnte periode – eller indtil der meldes stop for hjemtagelse af laks.

   

5. 

Uanset, hvor mange dag/døgn- eller ugekort den enkelte lystfisker måtte have købt i årets løb, må denne kun hjemtage 2 laks.

   

6. 

Et medlemskab i en sportsfiskerforening som er medlem af Kongeåens Sammenslutning eller Sneum Å Sammenslutningen, giver kun tilladelse til hjemtagelse af 2 laks – dette gælder også i forbindelse med fiskeri, der måtte omfatte ægtefælle/samlever samt børn.

   

7.

Man kan ikke ved en kombination af flere medlemskaber, køb af døgn- eller ugekort ”købe” rettighed til hjemtagelse af mere end i alt 1 laks fra Sneum Å vandsystem,  1 laks fra Kongeåens vandsystem og 1 laks fra Varde Å vandsystem.

   

8.

Den, der har kroget, fanget og hjemtaget en laks, har en personlig forpligtelse til at indberette fangsten. Fangst af laks kan således ikke overdrages til anden person.

   

9.

Når man har hjemtaget 1 laks, fra et vandsystem(Sneum Å vandsystem, Kongeåen Vandsystem og Varde å  vandsystem), skal evt. fangst af yderligere laks i samme vandsystem altid straks genudsættes, helst uden at laksen tages op af vandet. Kravet om genudsætning er, uanset laksens tilstand, ufravigeligt !

   

10.

Fangst af laks, hjemtaget eller genudsat skal indberettes senest kl. 24.00 samme dag som fisken er landet, på www.sydvestjydsk.dk

   

11.

Overtrædelse af ovennævnte bestemmelser kan medføre karantæne i 2 år i Sydvestjydsk Sportsfiskerforening og Vejen og Omegns Sportsfiskerforening fra fangsttidspunktet, og ved gentagen overtrædelse vil dette medføre karantæne på ubestemt tid.

   
 

Til yderligere orientering:

Det er vigtigt for fremtidens kvoter på laks, at SSF får indberettet alle fangster af laks – både hjemtagne og genudsatte.

SSF henstiller også kraftigt til at skåne laksen mest muligt ved genudsætninger. Det er skadeligt for laksen at blive fightet længe og at blive taget op af vandet. Alle laks, der skal genudsættes, skal ikke måles, vejes og evt. fotograferes.

Dispensationen ved Karlsgårde Sø.
Karlsgårde Sø er en del af Varde Å systemet, men efter en dispensation fra Fiskerinspektoratet, er der her nu givet en tilladelse til et vinterfiskeri efter gedder, aborrer, karper samt andre fredfisk. Se regler for fiskeri i Karlsgårde Sø på denne side